Ponedjeljak, 13. Juli 2020

 

 

 

04:07:26

Glasnici

Izdanja iz 2006/2.godine

 |  Kategorija: Uncategorised
 |  Klikova: 27100  | Srijeda, 21 Avgust 2013 14:48

Indeks članka

http://republic-bosnia-herzegovina.com/2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">

http://republic-bosnia-herzegovina.com/w2013/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/pagebreak.png); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif;">

 br. 431

1. DOŠLO JE VRIJEME PRAVDE

2. SREBRENICA I ŽEPA DISTRIKTI

3. Srebrenica i Žepa Distrikti - Prevod na Engleski

1. DOŠLO JE VRIJEME PRAVDE

Već duže vrijeme u svjetskom javnom mnjenju, a pogotovo među Bosancima i Hercegovcima u domovini i svijetu sazrijeva spoznaja da je nedopustivo da i dalje žrtve genocida žive u vlasti počinitelja genocida. Nedavna izjava Carle del Ponte o izdaji Srebrenice od strane tadašnjih svjetskih poltičara je samo jedna od manifestacija pravdoljubivog svjetskog javnog mnijenja.

Ocjenjujući da je situacija zrela i za konkretnu akciju, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Savez Hrvata Bosne i Hercegovine u USA su pokrenuli akciju izdvajanja iz "Republike Srpske" sigurnosnih zona Srebrenice i Žepe i njihovo organizovanje u poseban Distrikt Bosne i Hercegovine.

U ovoj akciji imaju podršku cjelokupne BH patriotske dijaspore, a nadamo se da će uskoro i cjelokupna BH patriotska javnost stati iza ove akcije. Ovim pozivamo sve patriote da podrže ovu akciju, na načine koji su im dostupni, od distribuiranje slijedećeg proglasa, do zahtjevanja od svojih političara da nešto učine u pravcu kreiranja Distrikta Srebrenica i Žepa.

Nacionalni kongres Republike BiH

2. SREBRENICA I ŽEPA DISTRIKTI

Srebrenici i Žepi se mora pomoći odmah

Srebrenica i Žepa imaju pravo da dobiju i moraju dobiti status posebnih distrikta unutar Bosne i Hercegovine, koji će biti potpuno neovisni o bilo kojem etničkom entitetu, dok se ne usvoji buduće ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.

UN i NATO su bili garanti bezbjednosti

Savjet sigurnosti Ujedinjenih nacija i NATO su bili garanti odbrane Srebrenice i Žepe u slučaju napada. Savjet sigurnosti Ujedinjenih nacija je dao Srebrenici i Žepi status "sigurnosne zone" sa mandatom NATO-u da odbrani "sigurnosnu zonu" od bilo kojeg napada. Ova obaveza je preuzeta kao zamjena za pravo da građani i vlada Republike Bosne i Hercegovine brane Srebrenicu i Žepu. Branioci Srebrenice i Žepe su kompletno razoružani i nametnuti embargo na oružje je održavan protiv Republike BiH.

Izdaja i genocid

Izdaja je pokazala da je obaveza Savjeta sigurnosti Ujedinjenih Nacija i NATO-a bila lažna. Kada je "sigurnosna zona" napadnuta, nije bilo odgovora na poziv za pomoć. Ništa ne mijenja, da li su Srebrenica i Žepa žrtvovane kao rezultat nekakvog tajnog "dogovora" sa Miloševićem i Mladićem ili su izdate zbog nekakve inertnosti. Obaveza da se zaštiti "sigurnosna zona" po osnovu rezolucije Savjeta sigurnosti UN-a i internacionalnih zakona nije bila izvršena. Sada su rezultati ne izvršene obaveze svakome jasni: počinjen je genocid – hiljade ljudi su ubijeni i desetine hiljada su etnički protjerani sa Mladićevim autobusima dok su vojnici UN-a i NATO-a zaduženi za zaštitu tih ljudi bili samo nijemi posmatrači. Bez genocida počinjenog u Srebrenici, ne bi bilo Dejtonskog/Pariškog sporazuma i prema tome, Republika Srpska, koja je formirana na osnovu ovog sporazuma, jeste genocidna tvorevina.

Srebrenica i Žepa su poklopljene mrakom kontrole organa vlasti Republike Srpske

Vlast nad narodom Srebrenice i Žepe je u rukama onih koji su počinili genocid. Zbog toga, građani Srebrenice i Žepe su ostavljeni bez osnovnih ljudskih prava i konstantno su izloženi "mirnom" genocidu koji se podlo provodi. Bez obzira na garancije Dejtonskog/Pariškog sporazuma, Srebrenica i Žepa nikada nisu bili potpuno sigurne za povratak i život većine etnički protjeranih građana. Neprihvatljivo je, i sramno je, da kada internacionalni velikodostojnici napuste komemoracije u Srebrenici koje se sada održavaju svake godine i održe govore osude genocida, Srebrenica i Žepa potonu nazad u mrak pod kontrolom vlasti Republike Srpske, od kojih su mnogi učestvovali, ideološki ili fizički, u genocidu i etničkom čišćenju Srebrenice i Žepe u ljeto 1995. Prazne priče ne mogu oprati savjest niti se praznim pričama ispunjavaju obaveze prema građanima Srebrenice i Žepe preuzete od strane Savjeta bezbjednosti UN-a i NATO-a.

Ceremonije nisu dovoljne: Preuzete obaveze ostaju bez obzira na izdaju "sigurnosnih zona"

Građani Srebrenice i Žepe imaju pravo na povratak i da žive svoj život u dostojanstvu i slobodi. Oni koji su se obavezali na zaštitu njihove sigurnosti imaju obavezu da im obezbijede potrebne uslove za ostvarenje prava na dostojanstven život i slobodu. Neprihvatljivi su argumenti da naknadno potpisani sporazumi i rezolucije Savjeta sigurnosti UN-a i NATO-a na neki način oslobađaju UN i NATO od prihvaćenih obaveza. Ničim se ne mogu poništiti originalne obaveze prema "sigurnosnim zonama" koje su preuzele Ujedinjene nacije i NATO, kao ni univerzalni principi pravde, morala i zakonitosti. Potpuno je jasno da građani Srebrenice i Žepe nisu dobili mogućnost da ostvare pravo na povratak i život u slobodi i dostojanstvu, i to prije svega zbog opstrukcija koje čine vlasti Republike Srpske i zbog neodgovarajućeg djelovanja onih iz internacionalne zajednice koji su odgovorni da se ostvari to pravo.

Primjer Distrikta Brčko

Brčko Distrikt uživa relativnu normalnost i progres. To je realna slika šta je moguće u smislu multikulturnog, ekonomskog i političkog života kada se otklone posljedice etničkog čišćenja. Zašto Brčko, a ne Srebrenica i Žepa? Na osnovu preuzetih obaveza prema "zaštićenim zonama", obaveze su čak i veće prema Srebrenici i Žepi. Brčko Distrikt je pokazao da nisu građani i istorija prepreka uspjehu, nego da je problem u nazadnim definicijama i vještačkim granicama etničkih entiteta. Jednostavno rečeno, Brčko ne pripada niti jednom entitetu, a Srebrenica i Žepa su predate Republici Srpskoj, i još gore, predate su kao ratni trofeji za počinjeni genocid i etničko čišćenje.

Srebrenica i Žepa "distrikti"

Dok se ne usvoji buduće ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, Srebrenica i Žepa imaju pravo dobiti i moraju dobiti status posebnih distrikta unutar Bosne i Hercegovine, koji će biti potpuno neovisni o bilo kojem etničkom entitetu. Brčko Distrikt je primjer da je to realno moguće.

Zakonske osnove

Miloševićevi zahtjevi u Dejtonu ne mogu imati veću snagu od garancija koje su preuzeli NATO i Ujedinjene nacije. U koliko se nastavi sa neizvršavanjem obaveza, potpisnici ovog dokumenta će koristiti pravne opcije u okviru internacionalnih i nacionalnih institucija da se ispune neizvršene obaveze i osnovna prava koja su garantovana građanima Srebrenice i Žepe. Mi ćemo takođe zahtijevati odgovornost, kriminalnu i druge vrste odgovornosti, protiv svih onih koji sprečavaju i negiraju garantovana prava građana Srebrenice i Žepe, putem Internacionalnog kriminalnog tribunala za Jugoslaviju i sudova država članica UN-a.

Ko je obavezan?

Zajednički i pojedinačno, sljedeći su odgovorni da isprave status Srebrenice i Žepe. Visoki predstavnik u BiH, Mirovna konferencija kao i Ujedinjene nacije, NATO, države članice "kontakt grupe" i pojedinačno posrednici i pregovarači Dejtonskog/Pariškog sporazuma. Ovdje napominjemo povlačenje potpisa sa Dejtonskog/pariškog sporazuma ambasadora Muhameda Šaćirbegovića, tada ministra vanjskih poslova Republike BiH i potpisnika navedenog sporazuma, i njegov poziv svima da odbace legalnost ovog sporazuma imajući u vidu izdaju Srebrenice i Žepe, genocid kojeg su počinili Milošević i njegovi sljedbenici, i činjenicu da se ovim sporazumom, namjerno ili ne, prihvataju rezultati etničkog čišćenja. Sigurno je, da niti jedan sporazum koji je potpisan kao rezultat genocida, prijetnje genocidom i kršenjem osnovnih ljudskih zakona, ne može izdržati moralni, politički i pravni test.

Potpisnici koji stoje iza ovog odgovora na poziv za pomoć:

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
Prof. Emir Ramić,

Savez Hrvata Bosne i Hercegovine
Dr. Ante Čuvalo

3. Srebrenica and Zepa Districts

The Call for Help from Srebrenica and Zepa Must Be Answered Finally

Srebrenica and Zepa have the right and must be declared as special districts within Bosnia & Herzegovina, free from the authority of any ethnic entity, until final constitutional arrangements for Bosnia and Herzegovina are formulated.

UN and NATO Guarantee of Security

Srebrenica and Zepa had the guarantee of the United Nations Security Council and NATO to be defended against attack. The United Nations Security Council designated the town and its population a "safe area," and NATO was mandated to repel any attack of these "protected zones." This obligation was presented in lieu of allowing its citizens and the government of the Republic of Bosnia & Herzegovina to defend the towns. The defenders of Srebrenica and Zepa were effectively disarmed and an arms embargo was maintained against the Republic of B&H.

Betrayal and Genocide

It turned out to be an unfaithful commitment. When the towns came under attack, the call for help was not answered. Whether Srebrenica and Zepa were made the object of a secret "deal" with Milosevic and Mladic or were betrayed by inaction is largely irrelevant. The obligation to defend, assumed by resolution and international law, was not honored as required. The results are well known by now: genocide was committed - thousands murdered and tens of thousands ethnically expelled by Mladic's buses as the mandated UN and NATO protectors stood by idly. Without the genocide in Srebrenica there would be no Dayton/Paris Accords and therefore, Republica Srpska, which was formed, based on these Accords is a genocidal statelet.

Srebrenica and Zepa in the Darkness of the Control of Republika Srpska Authorities

The power over the people in Srebrenica and Zepa is in hands of those who committed the genocide. As a result, the people of Srebrenica and Zepa are unable to exercise their most basic rights and are constantly subjected to "quiet" genocide carried out through insidious methods. Despite the guarantees of the Dayton/Paris Accords the towns have never been made effectively secure for most of their original inhabitants to return and to live. It is unacceptable, shameful, that once the international dignitaries leave now annual Srebrenica memorial commemorations and deliver their condemnations of genocide, the towns slip back into the darkness of the control of Republika Srpska authorities, some of whom were active, ideologically or more, in the genocide and the ethnic cleansing of Srebrenica and Zepa in the summer of 1995. Lip service will not sanitize consciences nor will it fulfill the obligation to Srebrenica's and Zepa's people.

Ceremony is Inadequate: the Obligation Persists despite Betrayal

The citizens of Srebrenica and Zepa not only have the right to return and live their lives in dignity and freedom, but those who committed to their security have an obligation for this opportunity to be realized. Forget about any arguments that subsequent Accords or UN Security Council or NATO resolutions may have somehow altered this obligation. There is first the undertaking of the original NATO and UN commitments to the "safe areas" and the weight of international law and universal principles of justice, morality and legality. Clearly, the citizens of Srebrenica and Zepa have not been given the opportunity to realize the right of return and live in freedom and dignity, and most notably by the obstruction of Republika Srpska authorities and the inadequate response of those from the international community responsible for implementation.

The Brcko "District" Example

Brcko District now enjoys the relative normalcy and progress. It is a realistic portrait of what is possible in terms of multicultural, economic and political life when the consequences of ethnic cleansing are actively reversed. Why Brcko and not Srebrenica and Zepa? By the terms as "safe areas," there is an even greater obligation to Srebrenica and Zepa. And, Brcko District has shown that it is not the ordinary citizens or history that is the obstacle. Rather, it is the artificial and regressive definitions and boundaries of ethnic entities. Simply stated, Brcko does not belong to any entity, and Srebrenica and Zepa were handed over to Republika Srpska, and worse, as trophies of genocide and ethnic cleansing.

Srebrenica and Zepa "Districts"

Until final constitutional arrangements for Bosnia and Herzegovina are formulated, Srebrenica and Zepa have the right and must be declared as special districts within Bosnia & Herzegovina, free from the authority of any ethnic entity. The Brcko District is a good precedent.

Legal Recourse

What Milosevic demanded in Dayton has no greater weight than what NATO and the United Nations guaranteed. If continued to be denied, the undersigned will pursue legal recourse within international and national forums to remedy the betrayal of the guarantees provided and basic rights ingrained to the citizens of Srebrenica and Zepa. We intend to also demand accountability, criminal or otherwise, of those who did and continue to acquiesce in the betrayal or denial of such rights, including through the offices of the ICTY and the courts of member nations of the UN.

Who is Obligated?

Together and separately, the following are obliged to remedy Srebrenica and Zepa's status. The Office of the High Representative, the Peace Implementation Conference as well as the United Nations, the North Atlantic Council, (NATO), the "Contact Group" states and the individual mediators and negotiators of the Dayton/Paris Accords. Ambassador Muhamed Sacirbey's, as then Bosnia & Herzegovina's Foreign Minister and signatory, withdrawal of his signature to the Dayton/Paris Accords is here taken note of and calls upon all to reconsider the fundamental legality of such accords in view of the betrayal of Srebrenica and Zepa, the genocidal actions of Milosevic and company, and the efforts, intended or coincidental, to ratify the consequences of such ethnic cleansing. Certainly, any accord imbedded with the consequences of and under the continuing threat of genocide and fundamental violations of international humanitarian law, cannot withstand moral, political or legal scrutiny.

The Undersigned Stand Behind This Answer to the Call for Help:

The Congress of North American Bosniaks
Prof. Emir Ramic

The Alliance of Croats of Bosnia and Herzegovina
Dr. Ante Cuvalo

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

Posjetilaca Online

Ko je na web-stranici: 88 gostiju i nema prijavljenih članova

© 2020 Online glasnik Bosanskog kongresa. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.